Medezeggenschapsraad

Samen werken aan het beste onderwijs voor ieder kind!

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Veel besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. 

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Zonder instemming kan de beslissing niet worden genomen. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Het schoolplan, leerplan of zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijnsbeleid

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling of ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Veiligheid op en rond de school
  • Nieuwbouw of onderhoud van de school

Het mailadres van de MR is: mrzandloper@ronduitonderwijs.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Er zijn ook bovenschoolse zaken die worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).


Verslag MR
De verslagen van de MR zijn openbaar. De verslagen zijn via de onderstaande links te downloaden.