Ons onderwijs

Ontwikkeling, veiligheid en bewustzijn

Dit is De Zandloper!
Het is onze missie om kinderen op een plezierige en veilige manier te laten ontwikkelen tot zelfstandige en kritische mensen. We bieden goed onderwijs waarbij kinderen, op hun eigen niveau, uitstromen met een goede beheersing van de basisvaardigheden, kennis van hun eigen talenten en zelfvertrouwen. We stimuleren kinderen bovendien om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving en met elkaar het verschil te maken. Kinderen ontwikkelen bij ons daarvoor vaardigheden om, in de snel veranderende maatschappij, goed voor zichzelf en anderen te kunnen zorgen. Hierbij staan drie kernwaarden centraal.

Ontwikkeling
Op onze school is ontwikkeling een centrale kernwaarde in ons onderwijs. Ontwikkeling zien wij als het groeiproces dat kinderen niet alleen doormaken op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied. We ondersteunen onze kinderen in die ontwikkeling, zodat zij kunnen uitgroeien tot zelfstandige, zelfverzekerde en verantwoordelijke individuen. Om dit te bereiken bieden we een rijke en uitdagende leeromgeving aan. Door verschillende materialen en activiteiten in te zetten worden kinderen gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo werken we in de onderbouw met themahoeken en Kleuteruniversiteit om kinderen uit te dagen en maken we in de midden- en bovenbouw voor wereldoriëntatie gebruik van de methode Blink. Hierdoor leren kinderen samenwerken en stimuleren we een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding. Op De Zandloper maken we daarnaast groei en ontwikkeling zichtbaar met ons leerlingvolgsysteem. In de kleutergroepen werken we met KIJK! en in de midden- en bovenbouw gebruiken we daarvoor IEP. We helpen kinderen ook om zelf zicht te krijgen op hun ontwikkeling en te reflecteren op hun eigen groei. Met de rekenmethode Snappet zien kinderen direct waar zij goed in zijn of wat ze nog beter kunnen oefenen. Kinderen werken dan gericht op hun eigen niveau, zodat ze worden ondersteund of uitgedaagd om steeds een stapje verder te zetten. Ook als team werken we aan onze ontwikkeling. We hechten daarbij veel waarde aan de gezamenlijke studiedagen. Alle medewerkers van de school werken dan samen aan de ontwikkeling van ons onderwijs en zo verbeteren we de kwaliteit.

Veiligheid
Veiligheid is op onze school een belangrijke kernwaarde. Onder veiligheid verstaan we het gevoel dat kinderen ervaren wanneer zij zichzelf kunnen en durven zijn en gezien en gehoord worden, terwijl zij rekeninghouden met anderen. Door een veilige en geborgen omgeving te bieden aan alle kinderen kunnen onze kinderen zich optimaal ontwikkelen. We werken aan veiligheid door onder andere te werken met De gouden weken. Tijdens de gouden weken wordt er aandacht besteed aan het vormen van een veilige groep, waarbij kinderen elkaar beter leren kennen en respectvol met elkaar omgaan. Hierbij worden groepsafspraken gemaakt die het hele jaar centraal staan. Dagelijks werken we aan een positief pedagogisch klimaat. We maken daarvoor onder andere gebruik van de methode Leefstijl; een programma waarmee we sociaal gedrag en positieve betrokkenheid stimuleren door het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen leren we zo om respectvol met elkaar om te gaan en rekening te houden met de gevoelens van anderen. We werken daarbij binnen ons team met een doorgaande lijn op afspraken over het omgaan met gedrag. Zo creëren we duidelijkheid voor leerkrachten, kinderen en ouders.

Bewustzijn
Met bewustzijn doelen wij op de vaardigheid van kinderen om op een respectvolle manier om te gaan met de mensen om zich heen en met de omgeving. Wij vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag en hoe dit gedrag van invloed kan zijn op anderen en op de omgeving. We besteden aandacht aan de verschillen èn de overeenkomsten tussen kinderen en leren ze rekening te houden met verschillende achtergronden, culturen, interesses en leerstijlen. Door samen te werken en samen te leren, ontwikkelen kinderen zich tot bewuste en empathische individuen die op een respectvolle manier omgaan met elkaar en de omgeving. Daarom worden kinderen van groep 1 tot en met 8 gestimuleerd om na te denken over hun eigen gedrag en wat dit betekent voor anderen. In groep 5 zetten wij daarvoor De plezierige klas in. Kinderen leren tijdens deze lessen na te denken over hun eigen handelen en reflecteren op het effect daarvan. Ook leren zij taal die als handvat kan dienen om aan te geven hoe zij over iets denken. Tijdens deze competentietraining speelt sociale vorming een belangrijke rol. Gedurende de lesdag werken wij met heldere lesdoelen die zichtbaar gemaakt zijn op het bord. We maken voor iedere les duidelijk wat kinderen gaan maken en wat ze gaan leren. Zo weten onze kinderen wat er van ze verwacht wordt en wat ze van de leerkracht mogen verwachten. Kinderen leren zo doelgericht te werken en worden meer bewust van hun eigen leerproces.

Ons onderwijs kenmerkt zich als modern traditioneel onderwijs. We zetten hiervoor thematisch onderwijs in en gebruiken digitale middelen als een tablet of eigen device voor het leren en ontwikkelen. Leerkrachten zetten regelmatig activerende opdrachten in om kinderen te stimuleren of om nieuwsgierigheid op te wekken. De leerkracht speelt op de meer traditionele wijze een onmisbare rol als naaste leerder door de inzet van instructie, inoefening, ondersteuning en uitdaging. De afwisseling tussen modern en traditioneel maakt dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. We zijn een brede school: regelmatig zijn er na schooltijd activiteiten waaraan leerlingen tegen een kleine vergoeding kunnen deelnemen. Ook onder schooltijd besteden wij extra aandacht aan dans en cultuur. We dagen kinderen graag uit om eigen talenten te ontwikkelen of te ontdekken.