Bovenbouw

Groep 6 t/m 8

Hoe werken wij op De Zandloper in de bovenbouw? 

Zelfstandigheid
Wij vinden het op onze school belangrijk dat de kinderen steeds zelfstandiger worden. In de klas proberen we daar ook een bijdrage aan te leveren. Op het bord staat voor de kinderen altijd de dagplanning en de dagtaak. De kinderen zien daardoor wat we die dag allemaal doen. Ook werken de kinderen met een weektaak. Vanaf groep 7 gebruiken de leerlingen een schoolagenda. Hierin leren zij onder andere hun werk te plannen.

Taal

We werken met de methode Taal op Maat. Deze methode heeft een duidelijke structuur voor de leerlingen en extra plusmateriaal. De kinderen werken zowel in een schrift als in een werkboek. Ook maken zij opdrachten op de computer, houden zij één keer per jaar een spreekbeurt en een boekbespreking. Bij hun spreekbeurt gebruiken de kinderen van groep 7 en 8 een PowerPoint-presentatie of een ander presentatiemiddel.

Spelling
We werken met de methode Spelling op Maat. Spelling bestaat uit het leren van woordcategorieën en in groep 6 wordt er gestart met werkwoordspelling. Ook kan Snappet-Spelling worden ingezet.

In Spelling op maat staan klanken centraal, aangevuld met spellingregels. De methode bevat een duidelijke leerroute, elke les bevat opdrachten die inspelen op tempo- of niveauverschillen en zijn er herhalingslessen opgenomen. Spelling op maat volgt de leerlijn tot na de basisschool waardoor er een soepele overgang is van basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). In combinatie met Taal op Maat biedt de methode een complete leerlijn voor onze kinderen”.

Technisch lezen
Voor technisch lezen werken we in groep 5, 6 en 7 vanuit de methode Estafette. De kinderen werken in drie (niveau)groepen (instructie-, basis- en plusgroep). De kinderen lezen in een leesboek en daarnaast maken zij daar waar nodig opdrachten in een werkboek.
Er wordt veel gelezen in een boek uit de bibliotheek. Verder staan er boekbesprekingen gepland. In principe leest in groep 8 iedereen op niveau. Kinderen (groep 5 t/m 8) die nog niet op niveau lezen, gaan oefenen in een leesmapje.
Elk jaar houden de leerlingen een boekbespreking. Dan wordt in groep 7 en 8 tevens de voorleeskampioen van de groep gekozen. Zij gaan strijden voor de titel ‘voorleeskampioen van De Zandloper en wie deze wint mag door naar de regionale kampioenschappen. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober besteden we extra aandacht aan leesmotivatie.

Er is nu ook een leesconsulent van de bibliotheek aan ons verbonden.

Begrijpend lezen
We werken met de methode Tekstverwerken. Per les oefenen de kinderen met één leesstrategie. Vervolgens passen we deze strategieën ook toe tijdens het lezen van bijvoorbeeld de zaakvakken (denk aan vakken als aardrijkskunde en geschiedenis). Daarnaast gebruiken we een oefenboek van IEP om ook te oefenen met opdrachten die op andere wijze zijn opgebouwd.

Rekenen

We werken met rekenen in Snappet volgens de methode Wereld in Getallen. De leerkracht geeft zelf de uitleg en instructie. Hierna wordt de stof verwerkt door de kinderen op een device of laptop en zo nodig op papier. Per rekenles staat er één rekendoel centraal. Na het verwerken van de sommen gaan kinderen verder in hun werkpakket.

Het werkpakket wordt gebaseerd op resultaten en door de leerkracht per kind samengesteld. Als een kind meer moeite heeft met breuken, dan kan een kind de leerstof op basisniveau maken. Kinderen die meer kunnen, oefenen op een hoger niveau verder. De leerkracht stuurt dit proces aan en bij. Dit is afhankelijk van wat een kind nodig heeft of aan kan.

Snappet zou je kunnen zien als een soort digitaal werkboek. Grote voordelen van de inzet van Snappetzijn:

 • De kinderen ontvangen direct feedback of een gegeven antwoord correct is.
 • De leerkracht kan bewust de leerstof/verwerkingsstof selecteren en/of aanpassen. Kinderen werken doelgericht en de leerkracht ziet in het overzicht welke doelen zijn behaald en of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald. De kinderen gebruiken dagelijks naast hun device een uitrekenschrift, waardoor de leerkracht samen met het kind de gevolgde strategie kan bespreken.

Globale leerstofverdeling
In groep 5: o.a. sommen tot 1000, tafels, deelsommen, geld, lengte, meten, digitaal klokkijken In groep 6: o.a. cijfersommen (+,X en -), breuken, kommagetallen, verhoudingen en het metriekstelsel (Km, Kg en L) en meetopdrachten.
In groep 7: o.a. grote deelsommen, breuken, procenten, kommagetallen en cijferen.
In groep 8 : o.a. grote deelsommen, breuken, procenten , kommagetallen en cijferen. De leerlingen maken de rekentoetsen digitaal.

Schrijven
We werken met de methode Klinkers en de leerlingen schrijven met een navulbare rollerpen of een Stabilo.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methode Blink. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur techniek vallen hieronder.

De lessen in groep 6 worden per vak gegeven.In de groepen 7 en 8 worden deze vakken geïntegreerd aangeboden in thema’s. Een thema start altijd met een introductieles, vervolgens zijn er 4 lessen rondom onderwerpen rond dat thema en na deze lessen is er een “test jezelf”. Dan gaan de kinderen een eigen onderzoek starten. Zij sluiten hun onderzoek af middels een presentatie.

Topografie is een apart onderdeel. Dit onderdeel heet Topomaster. In groep 5 en 6 komt Nederland aan bod, in groep 7 "Europa" en in groep 8 "de wereld". Topomaster kan ook thuis worden gedaan. Hiervoor hebben de kinderen een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig die zij van school kunnen ontvangen.

Verkeer
Groep 5, 6 en 7 werken met de methode Let’s go. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen; dit bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Vooraf aan dit praktijkdeel krijgen de kinderen een fietscontrole.

Engels in de groepen 5 t/m 8
We gebruiken de methode Join In. De nadruk wordt bij deze methode gelegd op het luisteren/begrijpen wat er gezegd wordt en het leren uitspreken van het Engels.

In groep 5 en 6 wordt dit niet getoetst en staat daarom ook niet op het rapport. In groep 7 en 8 gebeurt dit wel.

Digitale geletterdheid/vaardigheden
In elke groep wordt er aandacht besteed aan digitale geletterdheid. Er wordt gewerkt aan de basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Elk jaar doen we mee met de week van de mediawijsheid. Bij de basisvaardigheden moet u denken aan het gebruik van Windows, Word en Powerpint. Bij het onderdeel informatievaardigheden leren de kinderen om op een goede manier informatie op te zoeken op internet. De kinderen gebruiken een koptelefoon/oortjes bij de laptop. Deze worden van huis meegenomen.

Sociaal-emotionele vaardigheden
Hiervoor gebruiken we de methode Leefstijl. De lessen bestaan onder andere uit spelletjes, praatopdrachten, werkbladen enz. We doen wekelijks een les. De onderwerpen/thema’s laten we gedurende de week terugkomen.
Verder toetsen we met IEP Hart en Handen deze ontwikkeling voor het leerlingvolgsysteem.
(zie voor het leerlingvolgsysteem hieronder)

Gym
Er zijn twee periodes: een periode waarin kinderen twee keer in de week gymles krijgen van een vakleerkracht en een periode waarin er een les is van de vakleerkracht en een verzorgd door de leerkracht zelf. Kinderen kunnen in groep 7 en 8 meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi.

Huiswerk
De kinderen krijgen voor de toetsen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur samenvattingen mee naar huis om te leren. Voor een boekbespreking, werkstuk en spreekbeurt wordt er een blad meegegeven met informatie en tips met daarbij de datum waarop ze dit moeten doen. In groep 8 krijgen de leerlingen verder op vrijdag rekenhuiswerk mee en op woensdag taalhuiswerk.

Expressie
Voor muziek gebruiken we de methode 1,2,3 Zing. Tekenen en handvaardigheid wisselen elkaar af.We proberen met de onderwerpen aan te sluiten waar we in de klas mee bezig zijn met bijvoorbeeld de wereld oriënterende vakken of het schoolthema. Aan de school is een cultuurcoach verbonden en dat betekent dat elke groep 10 musicallessen krijgt van een heuse musicaldocente. Aan het eind van de serie volgt een grote eindpresentatie voor ouders/verzorgers. Ook studeert deze coach met groep 8 de liedjes en dansjes van de eindmusical in.

Leerlingvolgsysteem 

IEP (Inzicht Eigen Profiel)

IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waar we de kinderen volgen op taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onder- en middenbouw). Maar waarin IEP ook meetinstrumenten aanbiedt voor hard én handen, denk aan leeraanpak, nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken.
De IEP-toetsen brengen in beeld wat uw kind al kan en wat uw kind nog moet leren. Een kind wordt dus niet afgerekend, maar we kijken naar de ontwikkeling. Een landelijk gemiddelde is ook zichtbaar.
In het IEP LVS vind je geen I- t/m V-scores (zoals bij o.a. Cito). Wij zijn van mening dat het voor een kind niet relevant is om te zien dat hij/zij bij de 20% best scorende of 20% slechtst scorende leerlingen van Nederland behoort. Het kan zelfs een negatief effect hebben op het geloof in eigen kunnen en de motivatie van een kind.

De toetsen
De ‘hart en handen’ toetsen worden in november afgenomen. De ‘hoofd’ toetsen zijn:

Taalverzorging (spelling, leestekens en werkwoordspelling)

Technisch lezen(leestechniek (goed kunnen lezen) en leesexpressie (mooi kunnen lezen))

Lezen (begrijpend lezen, woordenschat, interpreteren, opzoeken, evalueren en samenvatten)

Rekenen (getallen, meten en meetkunde, verhoudingen en verbanden. Context en kale sommen)

Mijn schooladvies
Aan het einde van groep 7 en in groep 8 krijgt je kind een (voorlopig) schooladvies. De leerkracht bepaalt het advies op basis van hoofd, hart én handen. Daarvoor gebruikt de leerkracht het IEP LVS, maar ook alle andere resultaten en vaardigheden die je kind van groep 1 tot nu heeft laten zien. Het voorlopige schooladvies geeft alvast een indicatie voor het uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het definitieve schooladvies volgt begin maart.

Op weg naar het Voortgezet onderwijs in de groepen 7 en 8
In groep 8 staat uw kind voor de keuze, naar welke school voor voortgezet onderwijs hij/zij gaat. Het is verstandig en leuk om al in groep 7 een start te maken met bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen.Daarnaast worden ouders van de groepen 7 en 8 uitgenodigd voor een speciale informatie avond: van basisschool naar voortgezet onderwijs. (Sovon avond)Begin groep 8 krijgt u een voorlopig schooladvies voor uw kind.Het voorlopig advies van uitstroom naar het voortgezet onderwijs is o.a. gebaseerd op werkhouding, motivatie en het zelfbeeld van de leerling; daarnaast tellen de IEP resultaten vanaf groep 6 (leerlingvolgsysteem), wordt de NIO toets afgenomen en gebruiken we de uitslag van de IEP Eindtoets.

http://www.testresearch.nl/nio/nioouderbrochure.pdf http://www.toets.nl/voorouders

Schoolreisjes en schoolkamp
De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis.Groep 8 gaat op de fiets naar Wijk aan Zee en overnacht daar 2 nachten in een scoutinggebouw.

Afscheid groep 8
Tegen het einde van het schooljaar zijn er veel activiteiten rondom het afscheid van groep 8! Een musical, een eindboek en een blijvende herinnering voor de school hoort daarbij.