Onderbouw

Groep 1/2

Hoe werken wij op De Zandloper bij de kleuters?
Bij de kleuters wordt er veel gedaan om de kinderen goed te laten landen op onze school en om kinderen goed voor te bereiden op de andere leerjaren.

Voorbereidend rekenen
Het rekenaanbod zit geïntegreerd in onze thematische projecten van “Kleuteruniversiteit”.  Bij voorbereidend rekenen komen getalbegrip, meten en meetkunde aan bod. Dit zijn alle begrippen die nodig zijn om te kunnen rekenen. Het voorbereidend rekenen komt overal in terug binnen de klas en de thema’s. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het oefenen van de dagen van de week, opzeggen van de telrij, terugtellen, herkennen van de cijfers, rekenbegrippen als meer/minder, veel/weinig maar ook klein, kleiner, kleinst en groot, groter, grootst en nog veel meer.

Voorbereidend lezen/taal
Taal neemt in ons onderwijs een sleutelpositie in. Taal is immers overal!
Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal aanwezig is waarvan kleuters kunnen leren. We praten in de klas over allerlei onderwerpen, zodat de kinderen leren zich mondeling te uiten en tevens hun woordenschat vergroot wordt. Voorlezen, verhalen vertellen en versjes zijn belangrijk ter voorbereiding voor het lees- en taalonderwijs. Het voorbereidend lezen (bijvoorbeeld rijmen, letteraanbod, woordkaarten en stempelen) is hierin een kernactiviteit. Taalaanbod komt in alle deelactiviteiten aan bod in de thema’s, die we gedurende een schooljaar aanbieden vanuit Kleuteruniversiteit. Bij het aanbieden van de thema’s sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We maken kinderen bewust van de beginnende geletterdheid door o.a. de aangeboden letters van het thema te leren. We stimuleren het lezen en voorlezen op school en thuis door regelmatig kinderen uit de andere groepen te laten voorlezen, maar ook het samen lezen met een ouder of leerkracht om het plezier in taal te vergroten en zo een waardevolle talige omgeving te creëren. We hebben op school een “zwerfboekenstation” om het lezen te stimuleren bij kind en ouders. Bij de kleuteringang vindt u het zwerfboekenstation en u kunt daar zelf met uw kind een boek uitzoeken.

Thema’s en ontdekkend leren
Wij werken met thema’s vanuit Kleuteruniversiteit, omdat thematisch werken ons aanbod op speelse en uitdagende manier verrijkt. Kleuteruniversiteit bestaat uit thematische projecten op basis van prentenboeken. De doelen van het lesmateriaal worden uitgebreid beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs. In de thema’s komen naast taal en rekenen nog veel meer vaardigheden aan bod als: motoriek, muziek, Engels, kunstzinnige vorming, dans en drama, natuur en techniek. Het ontdekkend leren wordt door allerlei doe- en ontdekopdrachten vanuit de thema’s gestimuleerd.

Sociaal emotioneel
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we door de hele school de methode Leefstijl. De sociaal-emotionele ontwikkeling komt ook aan bod in de thema’s vanuit Kleuteruniversiteit.
De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij kleuters. De kleuters leren onder andere hoe gaan we met elkaar om. Groepsvorming is een belangrijk onderdeel, die aan de start van een schooljaar volop de aandacht heeft. Het is van belang dat we met elkaar een veilige en prettige sfeer in de groep creëren.

Motoriek (fijne en grove)
Voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden is bewegen belangrijk. De kleuters hebben één keer per week gym van de vakleerkracht in De Rietschoot en één keer op school door de leerkracht zelf. Ook het buitenspelen is belangrijk onderdeel voor de motorische ontwikkeling.
Binnen de thema’s komen ook veel motorische vaardigheden aan bod als: knippen, tekenen, knutselen en schilderen. Het goed aanleren van de pengreep speelt hierin ook een rol. Deze vaardigheden zijn ter voorbereiding van de schrijfmotoriek.          
Per jaar hebben we ook een sportdag en de koningsspelen.                                             

Vieringen, eten en drinken
Vanaf 5 jaar mogen de kinderen hun verjaardag vieren in de klas. Dit feest vieren we in overleg met de leerkracht ‘s morgens in de klas. Verder vieren we Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst op school. We besteden ook aandacht aan vader- en moederdag.
We hechten belang aan een gezonde leefstijl en hebben op de woensdag en vrijdag altijd een fruitdag. Op andere dagen mogen de kinderen ook fruit meenemen of een “gezonde” koek naast het drinken. Op school stimuleren we het eten van fruit en het drinken van water. De kinderen lunchen op school met de leerkracht.

Zorg voor kinderen
Niet ieder kind is hetzelfde en daarom stimuleren wij de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Binnen de gebruikte methodes en het thema-aanbodzoals hierboven genoemd, is hier ruimte voor en zal de leerkracht zoveel mogelijk differentiëren in aanbod. Wij observeren en registreren de kinderen op de ontwikkelingslijnen via het leerlingvolgsysteem KIJK. Wij doen dit twee keer per jaar en dit geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind. De ontwikkeling zullen wij met u bespreken tijdens de oudergesprekken rondom maart. Mocht er aanleiding zijn tot een tussentijds gesprek dan zal de leerkracht u benaderen. Aan het eind van het schooljaar staat er geen gespreksronde gepland, maar gaat dit op verzoek van de leerkracht of u.

Kinderen, die extra aanvullende zorg nodig hebben, komen soms in aanmerking voor begeleiding buiten de klas echter onder schooltijd. Dit gaat altijd in overleg met de ouder, de leerkracht en de Ib-er.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatieavond, hierin we vertellen hoe een dag van de kleuterbouw is opgebouwd, wat we doen en waarom. Tevens kunt u uw vragen over de kleuterbouw voorleggen.