Middenbouw

Groep 3 t/m 5

Hoe werken wij op De Zandloper in de middenbouw?
Er zijn grote verschillen in aanbod bij groep 3 en daarnaast de groepen 4 en 5. In groep 3 staat het schooljaar in het teken van (nog beter) leren lezen, schrijven en het verder uitbouwen van de rekenvaardigheden. De daaropvolgende groepen bouwen hierop door.

Zelfstandigheid
Wij vinden het op onze school belangrijk dat de kinderen steeds zelfstandiger worden. In de klas proberen we daar ook een bijdrage aan te leveren. Op het bord staat voor de kinderen altijd de dagplanning en de dagtaak. De kinderen zien daardoor wat ze die dag leren/doen.

Taal/lezen
Wij werken in groep 3 met de taalmethode Lijn 3. Bij deze methode staat er elke keer een letter centraal. Met deze letter gaan de kinderen aan de slag met: zoekplaat, filmpje, woordjes lezen, verhaal lezen en opdrachten maken.
De letters in groep 3 worden aangeleerd en uitgesproken op de manier zoals je ze ook opnoemt als je leest; b is dus “buh” en niet ‘bee”. Het lezen van woorden doen we via het zingend lezen. Hierbij houden de kinderen de klanken lang aan. Ze spreken de woorden uit zonder ze in stukjes te breken. We lezen dus “mmmmmmmaaaaaaan” (en niet m-aa-n, maan).
Er wordt elke dag veel geoefend. Uw hulp is ook van belang. Bij de bibliotheek zijn leuke boeken te leen. Door elke dag 15 minuten voorlezen en samen hardop lezen zal uw kind het lezen steeds sneller onder de knie krijgen.

Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal op Maat. Deze methode heeft een duidelijke structuur voor de kinderen en extra plusmateriaal. De kinderenwerken zowel in een schrift als in een werkboek.

Vanaf groep 4 werken we met de methode Spelling op Maat. Spelling bestaat uit het leren van woordcategorieën en in groep 5 wordt gestart met de werkwoordspelling. In elke groep hangen spellingskaarten (categorieën) en de kinderen maken bij de methode gebruik van het spellingmaatje waarin alle categorieën staan beschreven. Het spellingmaatje is een soort opzoekboekje.

Voor technisch lezen hebben we vanaf groep 4 de methode Estafette. De leerlingen lezen in een leesboek en daarnaast maken zij opdrachten in een werkboek. De nadruk ligt op goed en vlot lezen. De kinderen die extra hulp nodig hebben bij het lezen oefenen ook nog minimaal 3 x per week met de leerkracht uit DMT- map of ander leesmateriaal.

Tot slot wordt er elke dag gelezen in een boek uit de schoolbibliotheek. 

Begrijpend lezen
We werken met de methode Tekstverwerken voor het begrijpend lezen. Per les oefenen de leerlingen met één leesstrategie.

Vanaf groep 4 geven de kinderen een boekbespreking en vanaf groep 5 ook een spreekbeurt voor de klas. Dit bereiden ze thuis met uw hulp voor. De kinderen krijgen informatie hoe ze dat moeten doen.

Schrijven
We werken met de methode Klinkers. De kinderen schrijven in groep 3 met 3kantig-potlood. We letter er goed op dat de kinderen hun potlood op de juiste manier vasthouden (tussen duim en wijsvinger en de middelvinger als kussentje eronder). Mocht het lastig zijn, dan maken we gebruik van en gripper op het potlood. We starten de eerste twee weken met het goed aanleren van het schrijven van de getallen. Daarna zullen we de letters aanleren, eerst via blokschrift en in de tweede helft van het jaar de schrijfletters. 
In groep 4 leren de kinderen vervolgens de hoofdletters te schrijven, wat in groep 5 verder wordt ingeoefend. Halverwege groep 5 leren de kinderen ook schrijven zonder de steunlijnen. Vanaf groep 5 gaan de kinderen schrijven met een roller-balpen met vullingen, dit schrijft fijn en vlekt niet.

Rekenen
We werken met rekenen in Snappet volgens de methode Wereld in Getallen 5. De leerkracht geeft zelf de uitleg en instructie. Hierna wordt de stof verwerkt door de kinderen op een tablet  en zo nodig op papier. Per rekenles staat er één rekendoel centraal. Na het verwerken van de sommen gaan kinderen verder in hun werkpakket. Het werkpakket wordt gebaseerd op resultaten en door de leerkracht per kind samengesteld. Kinderen die meer kunnen, oefenen op een hoger niveau verder. De leerkracht stuurt dit proces aan en bij. Dit is afhankelijk van wat een kind nodig heeft of aan kan.

Snappet zou je kunnen zien als een soort digitaal werkboek. Grote voordelen van de inzet van Snappet zijn:
 • De kinderen ontvangen direct feedback of een gegeven antwoord correct is.
 • De leerkracht kan bewust de leerstof/verwerkingsstof selecteren en/of aanpassen. Kinderen werken doelgericht en de leerkracht ziet in het overzicht welke doelen zijn behaald en of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald. De kinderen gebruiken dagelijks naast hun device een uitrekenschrift, waardoor de leerkracht samen met het kind de gevolgde strategie kan bespreken.

In groep 3 starten we met het tellen tot 20 en dat breidt zich gedurende het schooljaar uit tot de telrij tot 100. We oefenen het splitsen en automatiseren t/m 10. We gebruiken bij het rekenen veel concreet materiaal zoals: blokjes, getal kaartjes, het rekenrek, muntjes/geld en de kralenstang (t/m 100). Groep 3 begint na de herfstvakantie met Snappet.
In groep 4 breiden we verder uit met het automatiseren van de sommen tot 20, tafels, sommen tot 100, lengte, meten, geldsommen, klokkijken digitaal en analoog.
In groep 5 leren de kinderen alle tafels en deelsommen, sommen tot 100, later in het jaar tot 1000 en het verkennen van de getallen tot 2000, lengte zoals mm etc., meten zoals dl, geldsommen, klokkijken digitaal en analoog.

Wereldoriëntatie
In groep 3 worden de thema’s van Lijn 3 gebruikt. Naast een leesmethode heeft deze methode namelijk prikkelende thema’s die inspelen op de belevingswereld van kinderen. Hierdoor ontdekken ze de wereld om zich heen.

De groepen 4 en 5 werken met de methode Blink. Groep 4 werkt met diverse thema’s en in groep 5 komen de verschillende kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) aan de orde. Elke les van Blink geeft een nieuwe onderzoeksvraag. De methode laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Vanaf groep 5 leren de leerlingen hoe zij informatie op kunnen opzoeken in een atlas en op internet.

Engels
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engels volgens de methode Join in. De nadruk ligt op plezier en durven spreken. Er zijn nog geen toetsen.

Verkeer
Ook starten we vanaf groep 5 met verkeer volgens de methode Lets go! Door filmpjes en situaties bespreken we veilig gedrag en zichtbaarheid in het verkeer met de fiets en in de auto. Ook bespreken we al wat voorrangsregels met de verkeersborden en verkeerstekens.

Sociale vorming
Wij gebruiken de methode Leefstijl. Dit is een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. De lessen bestaan o.a. uit drama, spelletjes, praatopdrachten en werkbladen. We starten het jaar met De Gouden Weken, waarin we elkaar nog beter leren kennen en de klassenregel gezamenlijk opstellen.

Expressievakken
De opdrachten voor het knutselen en tekenen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de onderwerpen die spelen in de klas of aan de seizoenen. Voor muziek maken we gebruik van de methode 1,2,3 Zing.We zingen liedjes, klappen ritmes en luisteren naar verschillende soorten muziek.

Digitale geletterdheid/vaardigheden
In elke groep wordt er aandacht besteed aan digitale geletterdheid. Er wordt gewerkt aan de basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Elk jaar doen we mee met de week van de mediawijsheid. Bij de basisvaardigheden moet u denken aan het gebruik van Windows, Word en Powerpint. Bij het onderdeel informatievaardigheden leren de kinderen om op een goede manier informatie op te zoeken op internet. De kinderen gebruiken een koptelefoon/oortjes bij de laptop. Deze worden van huis meegenomen.

Bewegingsonderwijs
De gymlessen worden gegeven in De Rietschoot. De kinderen gymmen 2 keer per week, waarvan minimaal 1 les door een vakleerkracht wordt gegeven. De kinderen sporten in gymkleding en dragen gymschoenen ivm de hygiëne en veiligheid. De gymspullen kunnen worden meegeven in een stevige (rug)tas. In verband met de veiligheid moeten sieraden uit, oorknopjes mogen wel.